Re: Mắt Tm Linh - Thiền Sơn


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 01, 2020 at 21:30:03:

In Reply to: Re: Mắt Tm Linh - Thiền Sơn posted by TU on Jun 30, 2020 at 20:16:08:

"Sợ mắt tm linh chẳng mở ra"
Thin thu đau khổ sẽ mau gi
Lương tm dằn vặt đến khi chết
Chẳng được nghỉ yn* lc đm ma j/k :)

Nghỉ yn = Rest in Peace (RIP)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]