Re: Hoa Biển


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 01, 2020 at 23:22:10:

In Reply to: Hoa Biển posted by PoP on Jul 01, 2020 at 21:08:42:

C những ngy h lắm nhạn đeo
Mảnh trn mảnh dưới (bikini) tưởng nh ngho
Ka ai eo đẹp như hoa biển
chớp mắt, lại gần quyết bm theo

*****
Mắt kíng đậm mu ĺy vo đeo
Để nhn cho r ḿy em ngho
Ngờ đu mnh mới vừa ra bỉn
Chng tưởng người m, cho tìn, theo! :(Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]