Vụng Đường Tu


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 02, 2020 at 08:29:04:

Vụng Đường Tu


Phải chăng kiếp trước vụng đường tu
Nn kiếp ny, yu nữ Nghịch h Oops
Nn kiếp ny ma nữ đến h j/k 😊
T xỉu, mc tim ti nuốt sống
Bỏ t ti mi đến ngn thu 😊

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]