Re: Tưới Bng


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 02, 2020 at 08:30:55:

In Reply to: Tưới Bng posted by PoP on Jul 02, 2020 at 08:17:40:

Quanh quẩn vườn hoa tưới ngắm hồng
Thấy nng thi sĩ Nghịch vườn bng ..Oops
Thấy nng thi sĩ dạo vườn bng
Thơ mang đầy ti hồn phơi phới
Chớp mắt, ka ai m ửng hồng
******

Ghẹo đ̉ người ta ửng m h̀ng
Nụ thơ vừa h đ ngắt bng
Cnh hoa ngại gi bay ph́t phới
Mnh ai rượt đủi giải quần h̀ng
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]