Mun Trng


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 02, 2020 at 17:23:06:

Mun Trng (Nick in Paltalk)

Anh hứa ra đi sẽ trở về
Dẫu Mun Trng dặm cch sơn kh
Hỏi em cn nhớ lời trăng gi
Dưới gốc cy si khắc hứa thề

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]