Re: Mun Trng


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 03, 2020 at 08:42:11:

In Reply to: Mun Trng posted by PoP on Jul 02, 2020 at 17:23:06:

Thi ch́t! anh yu đ trở v̀
M ǹi cơm ńu lại hơi kh
Tại em lo 8 cng my gi
Từ nay khng 8 nữa, xin thề!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]