Re: Mỗi Ngy ...


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 03, 2020 at 09:14:15:

In Reply to: Mỗi Ngy ... posted by PoP on Jul 02, 2020 at 16:57:52:

M̃i ngy úng nước h́t ṃt ca
Nước chi cũng úng mĩn đ̣m đà
Uống như r̀ng úng mà khng bít
Úng cho tới lc mắt mờ, hoa

Úng chưa kịp xúng đ thả thơ
Bụng ku c ch thở hờ hờ
Chắc thơ v nước đ̀u hơi qu
Mai khng úng nước, thử cn mơ ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]