Re: Về Đu


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 04, 2020 at 12:10:37:

In Reply to: Re: Về Đu posted by Nghịch on Jul 01, 2020 at 23:50:35:

Về đy, Nhỏ Nghịch đ về đy
Nữ hiệp đi đu bỏ chốn ny
Phải tu trn ni thnh sư thi
Gp Gạo* từ nay sống c nhau j/k😊

P.S
* = Gp gạo thổi cơm chung
~_*
PoP*Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]