Re: Về Đu


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 01, 2020 at 23:50:35:

In Reply to: Về Đu posted by PoP on Jul 01, 2020 at 21:04:01:

Về đu em hỡi, biết về đu
Chim đ bay quanh quả địa cầu
M vẫn khng tm ra bến đỗ
Thi về chủng viện đọc kinh cầu Oops
Thi về VietScape thả thơ sầu ...Oops again
Thi đnh gẫy cnh gục m sầu 😊

Chẳng biết về đu, hỡi dấu yu
Ngồi đy thơ thẩn đ bao chiều
Ước được người về ngang bất chợt
Hỏi mnh: chờ ai đ, anh yu ?

*****
Bụng đau em hỡi, bít tm đu
Hm qua xực h́t rổ măng c̀u
Freeway đ̀y xế, lm sao đỗ
Đnh thi van vi kh̉n khoản c̀u
...Oops
Đnh thi bụng c ạch nỗi s̀u...Oops again
Đnh thi cố hp bụng m sầu :(

Chẳng bít v sao quỉ ma yu
Dụ dỗ mnh ăn sút bủi chìu
Đ dặn lòng khng, r̀i b́t chợt
Ăn vo, ăn mi, dại m ewww...

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]