Về Đu


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 01, 2020 at 21:04:01:

Về Đu (Nick Paltalk)

Về đu em hỡi, biết về đu
Chim đ bay quanh quả địa cầu
M vẫn khng tm ra bến đỗ
Thi về chủng viện đọc kinh cầu Oops
Thi về VietScape thả thơ sầu ...Oops again
Thi đnh gẫy cnh gục m sầu 😊

Chẳng biết về đu, hỡi dấu yu
Ngồi đy thơ thẩn đ bao chiều
Ước được người về ngang bất chợt
Hỏi mnh: chờ ai đ, anh yu ? j/k 😊

~_*
PoP
P.S Ngồi rảnh post lại những ngy tưới hoa ở Paltlak 😊
and Make VS great again ..oops Tưới vườn VS hoa nở nhiều again j/k😊
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]