[thơ vu vơ) Em ăn khế ngọt lấy g trả ta


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Aug 06, 2020 at 14:31:01:

Em ăn khế ngọt lấy g trả ta ?

trả ta những thng năm di
chia nhau cay đắng/ ngọt bi
chung tay che nắng/ mưa
cng bo nổi
trong đời

chẳng mng ti ba gang
nặng/ nhẹ. đầy/ vơi

Phạm Chung
8/06/2020Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]