Re: [thơ vu vơ) Em ăn khế ngọt lấy g trả


Posted by Final version ..98..134.180 on Aug 06, 2020 at 22:36:39:

In Reply to: [thơ vu vơ) Em ăn khế ngọt lấy g trả ta posted by Phạm Chung on Aug 06, 2020 at 14:31:01:

>>> Sửa lại cht cht cho c vẻ "lục bat/ lục chn biến thể"
:-)))
-------------------------------------

Em ăn khế ngọt lấy g trả ta ?

trả ta những thng năm di
chia nhau cay đắng/ ngọt bi
chung tay
che nắng/ mưa
chắn gi/ bo
trong đời

ti ba gang
d nặng/ nhẹ. c đầy/ vơi
chẳng mng!

CP
8/06/2020
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]