Re: Một lần con gi Huế bắt cc (phần 1)


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Dec 03, 2020 at 07:53:32:

In Reply to: Một lần con gi Huế bắt cc (phần 1) posted by Dạ Quang on Nov 30, 2020 at 22:44:26:

Xui về qu khứ xa
xưa hơn bốn mươi năm
c b đất Thần Kinh
một hm ni: anh n

em bị chong vng rồi
đưa em về nh em
con đường về xa lắm
tựa vai anh em th thầm

anh c lo cho em khng?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]