Re: to htc


Posted by Lz ..107..116.166 on Apr 25, 2019 at 10:53:23:

In Reply to: Re: to htc posted by ... on Apr 25, 2019 at 10:30:42:

Cái này tôi cũng chưa làm bao giờ, nên không có kinh nghiệm cá nhân. Tuy nhiên nếu bác có ư muốn t́m hiểu th́ có thể tham khảo mấy cái links sau. Vài cái trong đó họ có examples luôn:

https://alexiskold.net/2015/11/12/how-to-introduce-your-startup-in-an-email/
(guidelines cơ bản khi muốn email cho investors)

https://medium.com/swlh/how-to-send-the-perfect-cold-email-to-an-investor-edfe9d45475
(có hướng dẫn kỹ hơn về những cái "research topics" nên làm trước khi gửi email tới 1 người investor nào đó)

https://www.forbes.com/sites/alejandrocremades/2018/08/26/these-3-email-templates-have-helped-entrepreneurs-raise-millions/#1a5c50fc592f
(có email mẫu)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]