Re: làm dâu tập II


Posted by Mây ..198..152.52 on Nov 05, 2018 at 12:02:40:

In Reply to: Re: làm dâu tập II posted by tn on Nov 05, 2018 at 11:59:17:

tn biết là thế hệ xưa thích ở chung với con cái mà ... với ông con đó muốn bố mẹ ở chung để có chuyện ǵ ổng dễ chăm sóc ... nhưng bả tối ngày chê con dâu nên con dâu trốn mẹ chồng ... kết cuộc là ở chung một nhà mà có khi cả tháng chả gặp nhau :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]