Re: ngẫm sự đời


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 21:28:58:

In Reply to: Re: ngẫm sự đời posted by Q on Jan 11, 2019 at 19:43:39:

Sorry, hồi năy post xong tôi chạy ra xe lái về luôn nên không thấy câu hỏi của bác

Câu trả lời th́ tất nhiên không cần nói bác cũng biết là có. Cái chợ này tồn tại là nhờ chia xẻ tâm sự với nhau, cho nên dĩ nhiên ai cũng muốn nghe và ai cũng muốn bàn loạn. Chứ bây giờ có tâm sự mà ai cũng giữ hết trong ḷng th́ chẳng mấy chốc chợ thành cái chùa :)

(C̣n nếu có ngày nào mọi người trong này đều đi tu một chỗ th́ chùa thành cái chợ :)

Bác kể đi, tôi ngheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]