Re: Tinh thần đang chao động


Posted by Bờm ..73..180.33 on Nov 05, 2018 at 13:41:03:

In Reply to: Tinh thần đang chao động posted by KT on Nov 05, 2018 at 08:53:57:

ha ha ha

Đằng nn post l tinh thn dao động hay tinh thần chao đảo
Khng phải cng việc đa đảng m l cng việc đa đoan mới đng văn phong VNCH !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]