Re: nắng vàng ơi


Posted by :-) ..172..19.139 on Sep 14, 2018 at 12:38:07:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by Lz on Sep 14, 2018 at 10:19:35:

Hong thích bài này lắm, hoà âm cũng hong thích luôn.
Sóng có cuốn Trăm Năm Để Lại và Hỏi Sao Không Buồn Cho Được của TVL, hôm nào siêng đi t́m lại và post những bài sóng thích nhe :-)


Chỉ v́ cái giậu mồng tơi mà ngăn cách măi hai người trăm năm!
Ngày xưa Nguyễn Bính than thầm. Bây giờ ai nhỉ tím bầm mồng tơi?
(Trích - tâm kinh nhật tụng - TVL)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]