Re: .... làm điên cả cái đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Posted by Z ..99..138.9 on Nov 05, 2018 at 15:09:54:

In Reply to: Re: .... làm điên cả cái đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! posted by Lz on Nov 05, 2018 at 11:51:07:

Ông ta dự định xây la.i dinh độc lập ở Cali ... chẳng biết ông ta đào đâu ra nhiều $$$$ như thẽ ??? Hay là ai muổn chức VP hay bộ trưởng th́ nên quyên ra $$$. Hihi j/kMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]