Lỗi tại tôi mọi đàng cho nên bác nhẩy cao


Posted by Troll-VS ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 13:03:46:

Bác lấn cấn th́ tôi bảo rằng bác lấn cấn chứ không phải tôi tấn công bác!
Lấn cấn nghĩa đơn giản là chưa sạch nước cản, mà bảo bác chưa sạch nước cản th́ có ǵ là tấn công ?
Hay là tôi nói lại:
Tôi cũng chưa là tín đồ, nhưng nói chuyện với các bạn Công Giáo th́ ḿnh nên cẩn thận khi dùng những danh từ chuyên môn v́ các cụm từ giáo lư, giáo luật, giáo điều là căn bản - Nếu ai chưa rành về sự khác nhau và cách dùng các cụm từ này th́ xem như bị cản đứng ngoài cửa nhà thờ chứ mong ǵ lư sự với các bạn nữa ?!
Như vậy "chưa sạch nước cản" th́ lư sự của ḿnh thành ra lư sự cùn và bị các bạn bỏ ngoài tai!
Thể theo lời bác căn dặn, tôi chẳng nói ǵ trong cả cái thread mà tôi dàn dựng ra v́ bác sẽ "bực ḿnh" và không thèm trả lời tôi cho nên tôi mở thread mới để mà là, Troll-VS này vậy!
Chắc là bác cũng lộng lượng bỏ qua cho đáng mặt bô lăo chứ không nở biến chợ VS thành "chợ cá" há ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]