Re: tối nay nấu mn g ?


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 05, 2018 at 15:10:03:

In Reply to: Re: tối nay nấu mn g ? posted by KT on Nov 05, 2018 at 15:02:11:

DG th chắc cho ăn left over foods , no qu v buồn ngủ, chắc đi take a nap ... hắn về sớm đn m nhc ... DG khỏi đi đnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]