Re: Bank Deposit ?


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 05, 2018 at 18:44:40:

In Reply to: Re: Bank Deposit ? posted by ch on Nov 05, 2018 at 18:30:24:

Chị ny l chủ tiệm vng mua lại diamond m P bn dm chị bạn (ngui ny ngho & bịnh) ... chị chủ tiẹm paid cash 1 số v cn lại k check (P ni pay to HA) ... đuọc 1 week rồi nhưng fund still not available ... P gọi th chị ấy ni sorry v ni chị deposit card nhung chưa v em chờ hảy ni chồng em cash ... (Nhưng chị ni sound hong c g l gạt or bỏ chạy ...)
HA nghỉ she d chủ tiẹm vng nhưng hong bit c phải muọn đầu heo nấu cho ?

ps: P hong mun hỏi deposit l card l gMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]