Re: Bầu


Posted by B ..73..180.33 on Oct 17, 2020 at 12:59:03:

In Reply to: Re: Bầu posted by tinh on Oct 17, 2020 at 12:55:56:

ha ha ha ha

ĐI bầu bỏ phiếu m mnh cứ lo sợ l phiếu bị bỏ sọt rc hay sửa chửa !

Thiệt tnh mệt qu !

Cuộc bầu cử năm nay lm tc tớ thm bạc trắng - Đng l bạch pht v bầu cử !

Ối ối Nhị Ca ơi l Tam Ca ơi !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]