Anh Chung ơiii - about Luna calendar


Posted by :-) ..172..19.135 on Nov 06, 2018 at 09:59:31:

Anh Chung, cô bạn hỏi mùng 1 tháng 10 thứ mấy, sóng nói thứ tư này (xem trong Luna Calendar của chợ ḿnh), cổ mới gởi cho tấm h́nh chụp trong lịch là thứ năm chứ không phải thứ tư huhu, làm sao biết được ngày nào đây!!?!

Xin hỏi chợ, mùng 1 là thứ mấy vậy? Thanks.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]