Re: Cảm ơn


Posted by Lz ..207..61.9 on Mar 23, 2020 at 18:20:11:

In Reply to: Cảm ơn posted by KT on Mar 23, 2020 at 17:05:26:

Bác phải nói thế này:

Tôi xin đa tạ
Lời khuyên của tất cả bạn bè
Ngày nao đóng cửa tiệm rồi
Nhưng ḷng này vẫn luôn ghi nhớ
Ai quan tâm đến KT
Xin đa tạ
...

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]