Re: Đố các bác


Posted by honhoang ..144..21.21 on May 22, 2019 at 07:35:36:

In Reply to: Re: Đố các bác posted by Drama King on May 22, 2019 at 07:26:44:

u r right but...pha?i trúng chỗ hiểm mới chê't...thuong thi` phải bắn vài ba lâ`n...yup..Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]