Re: Anh Chung ơiii - about Luna calendar


Posted by :) ..107..44.220 on Nov 06, 2018 at 10:20:00:

In Reply to: Anh Chung ơiii - about Luna calendar posted by :-) on Nov 06, 2018 at 09:59:31:


Đúng là ngày thứ năm mùng tám tây. Lịch của chợ nói tháng 9 âm lịch thiếu (29 ngày thôi) nhưng chỗ khác là đủ 30 ngày nên có sự khác biệt như vậy.

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]