Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 21:33:42:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 21:10:22:

Nói tôi không hiểu th́ bác hiểu nghĩa vụ pháp như thế nào:)
và chỉ nói suông như thế th́ cũng chẳng có lợi ǵ cho đại chúng ,’
hay là tôi mời bác hăy khai thị nghĩa Vô pháp như thế nào ?
th́ may ra tôi mới ngộ và các bạn khác cũng sẽ hiểu thế nào là vô Pháp t cảm ơn bác trước 🙏😀Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]