Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 13, 2019 at 23:01:48:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by Akla on Jan 13, 2019 at 22:48:29:


không phải là tôi chấp nhưng phát biểu những câu khó hiểu th́ cũng nên lựa môi trường tương ứng vậy thôi; không đúng chỗ th́ gây thêm phản cảm cho đạo Phật

tôi nói "sự sống" rồi bác c̣n hỏi tạm thời hay đời đời, tôi không biết là bác chấp ǵ nữa?

khi người ta hỏi "is there life on the moon?" th́ câu trả lời là "no life" nhưng chẳng bao giờ người ta nói "there is death on the moon"

cho nên tôi nói "sự sống", tạm thời hay đời đời cũng là "sự sống"

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]