Re: Mẹ Nắm !


Posted by tn ..73..91.53 on Mar 24, 2020 at 08:37:44:

In Reply to: Re: Mẹ Nắm ! posted by ch on Mar 24, 2020 at 07:51:42:

tn hong có rành,, nhưng hôm qua thay fb nguoi ta cùng nói nhieu về nguoi này ....

she bảo nuớc Mỹ không vĩ đại như ......,,, thiếu cái này cái kia, trong trận dịch này .... and she nói gi ve TT Trump a'''..... tn chi luớt luớt sơ sơ thôi ...

tn nghĩ có lẽ she khong rành về cách làm việc của Mỹ,,, Mỹ có nhieu giấy tờ phải thông qua,,, vi dụ mấy cái test kit,,, cũng phải đợi CDC approve mới đuợc phép ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]