Re: tiền vs kết quả


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 10:53:04:

In Reply to: tiền vs kết quả posted by DG on Nov 06, 2018 at 10:50:18:

V online nhn ?
---
btw new senior director of P l Mt (VN), P nice zấm, he đi lng vng v stop lại chổ P cui v joke ni hello & hỏi BN khoẻ khg ... sau đ P ni he joked l N & anh chung group ri nheng :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]