Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 22:54:52:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 22:44:16:

Tôi đâu có bảo là cái tâm ở ngoài thân ,
Nhưng bảo rằng tâm ở trong thân th́ hoàn toàn chấp ngă chấp Pháp rồi đấyThưa bác :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]