Re: tri thăng long v lựu


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 12:10:45:

In Reply to: tri thăng long v lựu posted by DG on Nov 06, 2018 at 12:08:41:

Cn mn g sưng sa hột lựu ? ... DG c ăn qua chưa
sưng sa th mu vng lợt
cn hột lựu th mu pink
c nuc dừa nửa
ăn v củng đả lắm
:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]