Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 12:41:20:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by TLN on Mar 13, 2019 at 12:37:00:

em đi đu về vậy? c mệt ko? anh vẫn chờ em về để ăn với em chứ mỗi đứa ăn một mnh buồn lắm

hỏi hoi, c ta sẽ gắt anh co' tnh đn b hồi no dzị hahahaha j/k

chắc fải ở ring th mới c tm tư để n cần hỏi han

ở chung cả đ'ng ngui như em, cn tm tư g m hỏi nữa lc no nh cu~ng c ng` ra ng` v như ddi chợ nhiều khi 9PM chị hắn cn ở nh em ny nọ với ba m her :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]