Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ?


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 21:17:23:

In Reply to: Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ? posted by Hải Âu on Jan 13, 2019 at 21:08:00:

Khờ cũng có hai cái
Giả khờ th́ không có tốt
khờ bẩm sinh th́ tốt hơn
Nhưng cả hai Giả khờ hay khờ bẩm sinh,
tốt hay không tốt cũng đều là vọng cả!
Nói ra không phải là để chỉ trích đâu ,
V́ lẽ giả khờ th́ cố Ư phân biệt mà có Ư giả tạo .
Và khờ thật sự th́ lại kém Phước báu để thu nhận trí tuệ!
Xin cứ b́nh thường mà bày tỏ chứ việc ǵ phải giả như thế làm chi Cho mệt vậy ? :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]