Re: Mẹ


Posted by B ..73..180.33 on Mar 25, 2020 at 06:43:54:

In Reply to: Re: Mẹ posted by anhkhachquen on Mar 25, 2020 at 06:36:58:

ha ha ha ha

đằng kia Thích Không Tánh cho rằng lấy chồng phải lấy chồng giàu !
KHo^ng ke^? ta`i gio?i du` co' gia`u nha^'t ha`nh tinh !

Đằng ư nghèo trên răng dươi dế thật khó mà lọt vào mắt của đằng kia Thích Không Tánh á !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]