Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh++ ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 12:08:13:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by tinh+ on Jan 14, 2019 at 11:30:39:

cu này cũng c̀n d́u ch́m than cúi cu nè M
Que Dieu te bnisse et que la belle vie te sourie pour tous les jours.

thành: Que Dieu te bnisse et que la belle vie te sourie pour tous les jours!

M có vẻ thích dùng "Que" cho đ̀u cu, ńu là cu exclamation, hay cu wish, hoặc cu khen ch thì nhớ thm d́u than cho rõ ý , khng thì sẽ bị teacher bắt l̃i đó nhen . D́u ch́m cu cũng quan trọng lắm lắm .

Cu "Tu l'as bien mrit !" thì d́u ch́m than cũng được ńu coi nó như lời khen, còn ńu d́u ch́m thường thì coi nó như lời xác định. Nhưng vì nó khg có chữ "Que" đ̀u cu nn theo ti thì khg c̀n d́u ch́m than. Xác định b́ xứng đáng, nghe hay hơn khen b́ xứng đáng ihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]