D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 06, 2018 at 20:05:16:


D phải tự trả tiền mồi tiền nhậu lobsters cho chnh mnh nhưng ti vẫn rất vui vẻ v kỳ vọng.

Hạ Viện với đa số thuộc đảng đối nghịch sẽ c khả năng v biện php để kiểm sot, kềm chế tổng thống đương nhiệm.

Khi đa số thnh vin lưỡng viện v tổng thống cng thuộc một đảng th đất nước ny chẳng khc chi ci nước Việt Nam hiện giờ.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]