Re: Chết hụt


Posted by htc ..128..234.96 on Dec 04, 2018 at 10:09:41:

In Reply to: Re: Chết hụt posted by :-) on Dec 04, 2018 at 09:49:42:

Hi Sóng :)), htc khoẻ mà bận quá (và có vài vấn đề đau đầu :(( ...). Sóng khoẻ không? Mai htc được nghỉ tính đi shopping cho khuây khoả . Sóng cũng được nghỉ hả Sóng?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]