Re: Tâm sự đời tôi


Posted by :{ ) ..73..80.54 on Mar 25, 2020 at 19:47:00:

In Reply to: Re: Tâm sự đời tôi posted by KT on Mar 25, 2020 at 19:26:20:


Tôi chưa khai thuế năm nay .

Năm ngoái tôi làm gấp 10 bác và cô Q cộng lại. Vậy th́ đâu có đồng nào đâu?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]