chắc xong đời ri


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 07, 2018 at 09:53:59:

mới phone doctor, c front desk ni rảnh th gh văn phng bs nh c buu l ci chắc lần truc bs obgyn ni c buu ri , chắc 2nd opinion cũng c ngy mai hoặc mốt đi lảnh n hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]