Re: tinh: thư cho bố nui (revise)


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 17:20:58:

In Reply to: Re: tinh: thư cho bố nui (revise) posted by Nhị Ca on Jan 14, 2019 at 16:56:33:

. Chắc M mún tránh chữ beaucoup ihihi, chứ nói Je te remercie bien, hay Je te remercie beaucoup cũng ok .
Nhưng đó là ý của M, dùng khg sai văn phạm là t́t r̀i . Ngay cả tíng Vịt, đi khi mình dùng từ ŕt là dao búa trg khi có chữ nhẹ nhàng hơn ihihiii


.cu paternité thì đã làm sáng tỏ phía dưới r̀i ihihi

. ḿy cái kia thì có cái NC cũng có lý chứ khg phải khng

by the way, mình nghĩ M mún vít tíng pháp cho có chuỵn mình bàn thi, chứ ng b́ nui ng Vịt mà khg lẽ khg bít tíng VịtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]