Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 07, 2018 at 11:33:00:

In Reply to: Re: D phải tự trả tiền mồi, tiền nhậu posted by :) on Nov 07, 2018 at 10:56:53:


Thi quen ghi sổ của ti l thắng nhớ thua qun.

"B Tồ" về nh nhưng điểm sut sot, chứng tỏ Texas đang qua mu xanh.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]