Re: Sad


Posted by DG ..98..177.221 on Mar 14, 2019 at 21:40:51:

In Reply to: Re: Sad posted by mmnh on Mar 14, 2019 at 21:18:51:

trong đy c g m buồn ... mới xem xong 1 bộ phim, tức thật ... NOT HAPPY ENDING ... phim lơ lửng, ni yu cu~ng chả ni, m yu hay khong yu cũng chả biết lun ... lm tức qu ... chắc tc giả cố tnh để dzị để ra bộ 2 :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]