Re: chiều nay


Posted by Q ..142..44.99 on Nov 08, 2018 at 20:12:41:

In Reply to: chiều nay posted by DG on Nov 08, 2018 at 19:50:10:

ừ tới này rồi cái ǵ cắt được th́ cắt, bỏ được th́ bỏ cho khoẻ không có ǵ đáng sợ cả
máu th́ người ta chỉ sợ cao thôi, không ai sợ thấp, cao máu cao đường cao mỡ
ḿnh th́ ốm ǵ th́ ốm cũng cứ cholesterol ngấp nghé ngưỡng 200Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]