Re: chiều nay


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 08, 2018 at 20:23:31:

In Reply to: Re: chiều nay posted by Q on Nov 08, 2018 at 20:12:41:

DG bị cao mu (gene của bố) fải uống thuốc
Cholestorol th 176 ... ngấp ngh 200

ừa, chắc next year sẽ đi cắt ... chỉ sợ đi cắt xong phải nằm bẹp 1 chổ th mẹ DG phải lại phiền c (em của mẹ) gip mẹ vệ sinh ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]