I don't like cooking :)


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 04, 2018 at 16:22:03:

tại sao chồng v vợ, chuyện bếp nt thung th đn b phải lm đu c luật no viết l đn b phải nấu nướng

trong gia đnh, cứ thấy anh chồng đi tiệm a(n nhiều l nhie^`u ngui ch c vợ chắc khong biết nấu hoặc nấu khng ngon nn anh chồng phải ăn cơm tiệm . tại sao họ khng nghĩ ", th ra anh chồng khong biết nấu hoa(.c do*? na^'u nuo'ng ne^n mo*'i ddi a(n tie^.m"
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]