Re: Thứ 6 rời sao không ai phạm tội ???


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 15:38:00:

In Reply to: Re: Thứ 6 rời sao không ai phạm tội ??? posted by Đang học tiếng Việt on Nov 22, 2019 at 14:45:36:

Bác là ai mà biết tôi là Lục Ca? :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]