Re: Xấu


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 26, 2020 at 08:00:14:

In Reply to: Re: Xấu posted by DG on Feb 25, 2020 at 15:37:16:

DG ui,, mập & ln khong l vấn đề,,, ci đ khong phải l ci c ta chọn ... ỏ đy c ta l 1 nha sĩ a',, chứng tỏ c ta thng minh v rat chịu kh học hnh ... c 1 ci đầu v 1 tri tim ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]