Re: sữa chua


Posted by MSP ..64..120.178 on Mar 13, 2018 at 15:04:16:

In Reply to: Re: sữa chua posted by slh on Mar 13, 2018 at 15:02:17:

mu đỏ gi rẻ nhứt
mấy mu khc mắc hơn 2-3 chục, nếu khg care mu g th dớt liền đi tại n đang sale :)

khg c chi mt tờ :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]