Re: hôm nay


Posted by ch ..73..178.54 on Feb 08, 2020 at 16:01:36:

In Reply to: Re: hôm nay posted by DG on Feb 08, 2020 at 14:03:01:

Tui đôi khi cũng giống Q là quên tuốt cuộc hẹn quan trọng mà đi vào trong Gym chạy h́ hà h́ hục ... đến lúc về nhớ lại th́ ôi thôi trễ rồi .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]