Re: Ht thở !


Posted by hl ..107..44.220 on Nov 24, 2019 at 10:27:47:

In Reply to: Ht thở ! posted by Bờm on Nov 24, 2019 at 10:08:19:


trời sinh ht thở bnh thường
nhn gian chế biến tm đường trị tm
bởi v n chạy lăng xăng
nhưng m khng vậy th thnh tử nhn

:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]