Re: Diểm danh


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Sep 14, 2020 at 10:02:59:

In Reply to: Re: Diểm danh posted by tinh on Sep 14, 2020 at 10:02:17:

I meant tụi nó bi lớn r̀i, chứ khg phải hỏi tụi nó vụ b̀u ai đu nha ihihiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]