Re: không vô ha~ng: nên hay không nên


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 10, 2020 at 11:32:42:

In Reply to: Re: không vô ha~ng: nên hay không nên posted by tn on Feb 10, 2020 at 11:07:26:

có lúc DG làm thấy mồ luôn đó tn … dạo này có new boss nên she không có moi việc cho DG làm … previous boss, he chuyên môn t́m the^m việc cho DG làm , có lúc cũng lè phè lắm

đang chờ new build nên tà tà … test rai rai, ra'ng t́m cái ǵ sai th́ report cho developers sửaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]