Re: Khó hiểu


Posted by KT ..107..97.134 on Nov 25, 2019 at 09:02:21:

In Reply to: Re: Khó hiểu posted by DG on Nov 25, 2019 at 08:58:19:

G c̣n gọi là KT , c̣n cô này chuyên môn nói trổng , ví dụ cổ nói “làm ǵ đó, ở tiểu bang nào, ăn ǵ hôm nay v.v không có tiếng chú hay anh hay ǵ ǵ hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]