Re: kẹo


Posted by Q ..23..67.78 on Mar 23, 2019 at 18:09:20:

In Reply to: Re: kẹo posted by KT on Mar 23, 2019 at 17:59:11:

không, con ḿnh nó không muốn đi đâu hết
ngày mai th́ nó rủ bạn đến nhà cooking cho charity, c̣n ḿnh th́ đi loanh quanh rửa xe này kia để nhà cho tụi nó tự doMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]