Re: Ở đời ny khổ nhất l những người ....


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 08, 2019 at 14:37:29:

In Reply to: Re: Ở đời ny khổ nhất l những người .... posted by tbm on Jan 08, 2019 at 14:26:16:

Bc ny ăn gian vừa vừa ...thi nh:):) ak biết hết đấy chứ (Bố Mẹ kể lại ....) Ni đến t đầy th qa l khổ cn g:(:( Thật đau lng h DĐ ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]